2. Kyu

Anja Haspl
David Haspl
3. Kyu

Michael Ochabauer
Jasmin Wagner

4. Kyu

Manfred Hofer

5. Kyu

Jakob Erlacher
Clemens Holzer
Selma Holzer
Leander Holzer

6. Kyu

Michael Reithofer

8. Kyu

Verena Riegler
Daniela Riegler
Anna Haas
Leoni Steiner

 

Prüfung 19.12.2017

 
2. Kyu

Michael Ochabauer

Jasmin Wagner

3. Kyu

Elena Haberler

Manfred Hofer

4. Kyu

Jakob Erlacher

Clemens Holzer

Leander Holzer

5. Kyu Michael Reithofer
7. Kyu

Verena Riegler

Daniela Riegler

Anna Haas